Rules of Conduct on the Bus

Bus Transportation
Click Here to locate your bus stop
Elementary students who reside within two (2) miles of their assigned school may receive PBCSD school bus transportation if they do not have a pedestrian route from their home to school that is free of hazards as defined by FS 1006.23. However, according to School Board policy 5.186, riding the school bus is a privilege not a right. This privilege can be denied for recurring unacceptable behavior. In order to ensure the safety of your child and others, it is important that your child follows the rules. Please discuss the following school bus rules with your child:
 
Students must remain seated at all times
Students must not throw any items in the bus or from the bus
Students must keep all parts of their body inside the bus at all times
Students must use an appropriate voice level (no yelling)
Students must refrain from indecent conduct (e.g., harassment, or loud, disruptive or profane language)
Students must keep their hands, feet, and objects to themselves and must not exhibit any physical aggression (e.g., fighting, bullying, touching, hitting)
Students must refrain from acts of vandalism
Students must ride only the assigned bus
The privilege of riding the school bus may be denied to any student who does not conduct himself/herself in a safe and orderly fashion in accordance with School Board Policy 5.1812, Operational Procedures for Incidents and Actions for Elementary Students. School bus drivers and administration will determine what is safe and orderly.  The bus driver reserves the right to assign seating for any student(s) that are disruptive in any way. All students should assume they are being videotaped while riding a bus. These tapes may be used for disciplinary purposes or referral to law enforcement.
 
Please keep one copy of this letter for your reference and return the signed copy to school.
I have reviewed the rules with my child for riding the school bus. I understand that if my child violates the rules mentioned above, it may result in suspension from the bus, being permanently removed from riding the bus, and/or suspension from school.  
 
Student Name (First & Last)


Parent Name (Print)
Date
Student Signature
Parent Signature
Bus Number
Morning          Afternoon 
Chè Paran/Reskonsab,
 
Elèv primè elemantè yo ki rete a de mil (apeprè 3 km) de lekòl yo dwe ale a kapab gen sèvis PBCSD transpòtasyon otobis lekòl la si yo pa gon rout pou pyeton de lakay yo a lekòl la ki pa gen pyès danje jan sa defini selon FS 1006.23.  Toutfwa, konfòmeman a Regleman Komite Edikasyon 5.186 la monte otobis lekòl la se yon privilèj se pa yon dwa li ye. Privilèj sa ka pèdi pou repetisyon move konpòtman ki pa akseptab.  Pou asire sekirite pitit w a ak lòt timoun yo, li enpòtan pou pitit w a swiv regleman otobis lekòl la.  Tanpri diskite avèk pitit ou tout regleman otobis lekòl la ki anba a:
 
Elèv yo dwe rete chita nan plas yo tou tan
Elèv yo pa dwe jete anyen nan otobis la oswa voye anyen deyò nan fenèt otobis la
Tout pati kò elèv yo dwe rete anndan otobis la tou tan
Elèv yo dwe pale ak yon vwa ki gen yon ton nòmal (san yo pa rele)
Yo pap tolere elèv nan okenn kondwit endesan (tankou arasman, pale fò pou twouble lapè piblik oswa di betiz)
Elèv yo dwe kenbe men yo, pye yo ak zafè yo kote yo ye a, epi yo pa dwe montre okenn agresyon fizik (tankou goumen, zak entimidasyon, manyen ak frape lòt)
Yo pap tolere pyès elèv nan okenn zak kraze brize
Elèv yo dwe monte nan otobis yo prepoze yo oswa otobis ki gen lis non yo
Privilèj monte otobis lekòl la kapab refize a nenpòt kèl elèv ki pa respekte tèt li jan Regleman Komite Lekòl la 5.1812 mande l, Pwosedi Operasyonèl pou Ensidan ak Aksyon pou Elèv Primè Elemantè .  Chofè otobis lekòl yo ak administrasyon lekòl la se yo ki pral determine sak trankil ak disipline,  Chofè otobis la gen dwa pou l deplase nenpòt elèv kap fè dezòd sou yon fòm oswa yon lòt.  Tout elèv yo ta dwe asime yo filme yo pandan tout pakou yo nan otobis la.  Kasèt sa yo kab sèvi pou rezon disciplinè oswa pouaplike e respekte lalwa.      
 
Tanpri kenbe yon kopi lèt sa pou referans ou epi retounen lòt kopi ou siyen an bay lekòl la pa pita ke vandredi 18 out 2017.
Mwen te revize tout regleman yo ak pitit mwen an k ap monte otobis lekòl la.  Mwen konprann ke si pitit mwen an vyole regleman ki site anwo a, kèm konsekans, li ka paka monte otobis la pou yon ti tan, e li ka paka monte otobis la ditou pou tout  rès ane a, ak/oswa yo sispann li nan lekòl la.
 
Non Elèv la (Prenon & Siyati)


Non Paran (An Lèt Detache)
Dat
Siyati Elèv la
Siyati Paran
       Nimewo Otobis la nan
      Maten              Aprèmidi


 
Estimado padre/tutor,
 
Los alumnos de primaria que residan dentro de un área de 2 millas de su escuela designada pueden utilizar los autobuses escolares del PBCSD si es que no tienen una ruta pedestre que este libre de peligros como los define la norma FS 1006.23. Sin embrago, de acuerdo a la póliza de la Junta Escolar número 5.186, utilizar los autobuses escolares es un privilegio, no un derecho. Éste privilegio puede ser negado si es que existe un comportamiento inaceptable recurrente. Para asegurar la seguridad de su niño/a y de los otros, es importante que su niño/a siga las reglas. Por favor háblele a su niño/a acerca de las siguientes reglas del autobús escolar:
 
Los alumnos deben permanecer sentados todo el tiempo
Los alumnos no deben tirar nada dentro del, o hacia afuera del, autobús escolar
El alumno entero (de pies a cabeza) debe permanecer adentro del autobús escolar
Los alumnos deben hablar en un volumen de voz normal( no se permite gritar)
La conducta indecente, e.g. acoso, o gritos, el lenguaje conflictivo o profano no será permitido
Los alumnos deben mantener sus manos, pies, y objetos en su lugar y no deben demonstrar agresividad física, e.g. pelear, acoso escolar, manosear, pegar, etc.
Los alumnos no deben vandalizar la propiedad
Los alumnos deben solamente usar el autobús que se les designe
El privilegio de tomar el autobús escolar se le puede ser negado a cualquier alumno que no se comporte en una manera segura y ordenada de acuerdo a la póliza de la Junta Escolar número 5.1812, de los Operational Procedures for Incidents and Actions for Elementary Students (Procedimientos operativos para incidentes y acciones de los alumnos de primaria). Los conductores/as de los autobuses escolares y la administración determinaran lo que es seguro y ordenado. El conductor/a del autobús escolar se reserva el derecho de designar asientos a los alumnos que sean, de cualquier modo o manera, conflictivos. Todos los alumnos deben asumir que se los esta grabando por video mientras están viajando en los autobuses escolares. Estas cintas pueden ser utilizadas con propósitos disciplinarios o como herramienta legal para las agencias del orden público.
 
Por favor guárdese una copia de esta carta para sus records y devuelva la copia firmada a la escuela para el viernes 18 de agosto del 2017.
He revisado las reglas para viajar en el autobús escolar con mi niño/a. Entiendo que si mi niño/a no sigue las reglas antes mencionadas, esto podrá resultar en la suspensión del privilegio de usar el autobús escolar, en que se le sea prohibido viajar en el autobús escolar permanentemente, y/o que se le suspenda de la escuela.


Nombre del alumno/a (Primer nombre y apellido)


Nombre del padre (Con letra de imprenta)
Fecha
Firma del alumno/a
Firma del padre
Número del autobús
Mañana             Tarde

Search
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA